Personvernerklæring for prosjektselskapene

Våre prosjektselskaper er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med vår virksomhetsutøvelse. I den forbindelse er de underlagt personvernregelverket, se særlig personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger som behandles, hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen og hvilke rettigheter du har som er registrert hos oss.

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål knyttet til personvern kan du kontakte vår personvernansvarlig:

Personvernansvarlig: Christopher Utne
E-post: chu@aspelinramm.no
Telefon: 400 20 550

Behandling av dine personopplysninger – formål, type personopplysninger og
rettslig grunnlag

Administrasjon av interesselister

Når du melder din interesse for et prosjekt registreres følgende personopplysninger om deg: Navn, kontaktopplysninger og eventuell annen informasjon du deler i fritekstfeltet. Vi ber deg om å ikke oppgi sensitive personopplysninger i fritekstfeltet, eksempelvis helseopplysninger. Samtidig som du melder din interesse kan du samtykke til at dine opplysninger utleveres til eiendomsmegler. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger internt hos oss er avtale (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b), mens rettslig grunnlag for eventuell utlevering til eiendomsmegler er samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Kartlegging

I forbindelse med utvikling av prosjektet gjennomfører vi en undersøkelse for å få bedre innsikt i lokalmiljøets behov og ønsker for prosjektets innhold og programmering. I den forbindelse behandles deltakernes navn, kontaktopplysninger og innspill. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesse i å tilpasse våre prosjekter dine behov og ønsker (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Kontraktsinngåelse og løpende oppfølging av våre entreprenører

I forbindelse med inngåelse og administrasjon av kontrakter med entreprenører
behandler vi følgende personopplysninger om våre entreprenørers
kontaktpersoner: Navn, stilling, kontaktopplysninger, kompetanse og erfaring. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettiget interesse i å kommunisere med våre kontraktsparters kontaktpersoner (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Du kan protestere, dersom du ikke ønsker at vi behandler dine personopplysninger for dette formålet.

Kameraopptak til hurtigfilm

For å kunne illustrere eiendomsutviklingsprosessen for våre interessenter gjøres det opptak av selve byggeprosessen. I den forbindelse behandles det videobilder av personer som har oppholdt seg på byggeplassen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne vise frem byggeprosessen til de som er interessert i å kjøpe eller leie hele eller deler av eiendommen (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f).

Adgangskontroll på byggeplass

I forbindelse med at det gjennomføres adgangskontroll på byggeplass behandles følgende personopplysninger om de ansatte som oppholder seg på byggeplassen: Navn, kjønn, fødselsdato, firmanavn, HMS-kortnummer, samt inn- og utregistreringer. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er våre rettslige forpliktelser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i henhold til byggherreforskriften.

Undersøkelser av lønns- og arbeidsvilkår

Ved undersøkelser av lønns- og arbeidsvilkår hos våre leverandører behandles følgende personopplysninger om deres ansatte: Navn, timesatser, tidsrom og boforhold. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er våre rettslige forpliktelser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i henhold til byggherreforskriften.

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

I forbindelse med ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø behandles følgende personopplysninger til leverandørenes HMS-ansvarlige: Navn og kontaktopplysninger. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er våre rettslige forpliktelser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i henhold til byggherreforskriften.

Administrasjon av henvendelser

Når du kontakter oss registreres følgende personopplysninger om deg: Navn, kontaktopplysninger og eventuell annen informasjon du deler. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesser i å kunne kommunisere med deg som interessent (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Administrasjon av hjemmesider

I forbindelse med drift av våre hjemmesider behandler vi din IP-adresse og informasjonskapsler. Se utfyllende informasjon om vår bruk av informasjonskapsler i egen cookieerklæring. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av IP-adresser er vår berettigede interesse i å ha en velfungerende hjemmeside (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f).

Bruk av cookies

Det er knyttet informasjonskapsler til våre nettsider. Se utfyllende informasjon om dette i egen cookieerklæring.

Utlevering av personopplysninger

Utlevering av personopplysninger vil kun skje dersom det er nødvendig for å ivareta våre lovpålagte forpliktelser eller de formål som er beskrevet over. Dette vil typisk være til offentlige myndigheter.

Hvordan vi beskytter dine opplysninger

Beskyttelse av personopplysninger og annen konfidensiell informasjon er høyt prioritert hos oss. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sikrer at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak som vil hindre at personopplysninger kommer på avveie.

Bruk av databehandlere

Vi bruker eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle ulike typer personopplysninger på vegne av oss, for eksempel IT-leverandør og nettsideleverandør. I slike tilfeller inngås særskilt avtale med aktuell databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Alle våre underleverandører befinner seg i Europa.

Lagringstid

Personopplysninger som vi behandler lagres kun så lenge det er nødvendig for det formålet de ble innsamlet for, eller inntil lovpålagte krav om lagring opphører.

Dine rettigheter ved behandling av personopplysninger om deg

Du kan når som helst anmode om innsyn i, retting og på nærmere vilkår sletting av personopplysningene som vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å benytte deg av dine rettigheter, eller dersom du har andre spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte vår personvernansvarlig.

Behandling av brudd på personopplysningssikkerheten

Et brudd på personopplysningssikkerheten er et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Vi har klare rutiner for håndtering av avvik, hvor vår personvernansvarlig skal kontaktes straks ved brudd eller mistanke om brudd. Personvernansvarlig vil vurdere hvorvidt vi er forpliktet til å varsle Datatilsynet eller ikke.

Klager

Eventuelle klager på vår behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til personvernansvarlig.

Du kan også klage til Datatilsynet.